Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiden van faseovergangen in organisaties
Begeleiden fase-overgangen in organisaties
Leidinggeven aan veranderingen

Als projectleider geef ik bij schoksgewijze veranderingen richting aan een reorganisatie, fusie of nieuwe inrichting van de organisatie. Naast het ontwerpproces en de inrichting speelt tijdens de realisatie het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Zie de casus Fuseren en ondersteunen. Een ander mogelijk inrichtingsproces verloopt niet volgens de blauwdruk, maar middels de afwisseling van denken en doen in samenwerking met de de betrokkenen in de organisatie. Bekijk de casus bij de Politie Utrecht: Verbinding tussen ziel en zakelijkheid

 
Teams tijdens veranderingsprocessen

De vragen van teams in organisaties die ingrijpend veranderen, reorganiseren of fuseren, zijn verschillend van aard. Ik begeleid directie-of managementteams bij het vormgeven en realiseren van de verandering; welke richting gaat de beweging op, wat is de positie van het team in de organisatie en wat is je rol als veranderaar in zo’n complexe situatie. Daarnaast staat een dergelijk team ook onder druk en dit heeft invloed op de samenwerking binnen het team, conflicten liggen op de loer en emoties kunnen (zeker bij ontslagen) hoog oplopen. Het ondersteunen van het team door het organiseren van specifieke bijeenkomsten, reflectie op de het functioneren en het bieden van veiligheid om stappen te zetten.

 De vragen van teams die ‘veranderd worden’, gaan vaak over “wat overkomt ons?” Thema’s als verlies, weerstand en boosheid kunnen aan de orde komen. De veranderingen kunnen, naast positieve effecten op de lange termijn, ook een grote invloed kunnen hebben op img 0110 2het functioneren van de medewerkers en teams tijdens en vlak na de verandering. Hierbij is het van belang om ruimte te maken voor de impact van de verandering, voor het stilstaan bij de verwerking.

Andere teams kunnen worden ondersteund bij het vertalen van de consequenties van de verandering, reorganisatie of fusie, naar hun eigen situatie. Samen met het team de vertaling van de verandering naar het team maken. Gezamenlijk onderzoeken wat en op welke manier het team gaat bijdragen aan de richting van de organisatie.

 
Veranderkundige workshops

Ter ondersteuning van veranderingen in een organisatie ontwerp en begeleid ik workshops of werkconferenties, met grotere groepen. Dit is een tijdelijke werkplaats voor veranderingen op het snijvlak van mens en organisatie. Hier kunnen patronen worden doorbroken en wordt de start gemaakt voor nieuwe manieren van denken en handelen. Veiligheid, creativiteit, grenzen verleggen en aansluiting bij de lopende processen in de organisatie, zijn belangrijke items om een conferentie succesvol te maken.

Het voortraject van de workshop of werkconferentie is essentieel en vraagt veel aandacht. Dan wordt het vraagstuk heel precies in kaart gebracht en de resultaten van de workshop besproken. De perspectieven om na de workshop met de resultaten aan de slag te gaan worden onderzocht. De goede inbedding in het organisatieveranderproces zal de verankering van de resultaten vergroten.